Algemene voorwaarden
1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; Waar in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens
vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

1.2 Opdrachtnemer
Fiona Zwart – Onderneem op eigen.wijze, handelsnaam van FZ Media & Events, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58408487, gevestigd te Hofzichtstraat 56, 2406 XW Alphen aan den Rijn.

1.3 Werkzaamheden
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

1.4 Bescheiden
Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaard voorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.2 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden partijen slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

3.2 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en zonder dat Opdrachtgever hier kosten aan kan verbinden.

4. Uitvoering

4.1 De Opdrachtnemer zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren.

4.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan de Opdrachtnemer het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

4.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks (a) schriftelijk per aangetekende post geschiedt en (b) dit geschiedt vóór het moment waarop Opdrachtnemer aangevangen met het werken aan de volgende fase. De Opdrachtgever is honorarium verschuldigd voor de reeds door de Opdrachtnemer uitgevoerde fasen en de eventuele verdere door de Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, en dient tevens eventuele door Opdrachtnemer gemaakte kosten, aan Opdrachtnemer te vergoeden. Tevens dient Opdrachtgever een percentage van 10% van het eerste toegezegde en nu geannuleerde gedeelte van de opdracht aan Opdrachtnemer te betalen.

4.4 Opdrachtnemer kan de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien en voor zover de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.

5. Termijnen voor uitvoering

5.1 Alle door de Opdrachtnemer genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan Opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Dit dient Opdrachtgever onverwijld, binnen 2 dagen na ontvangst van het in het vorige artikellid genoemde schrijven van Opdrachtnemer schriftelijk per aangetekende post aan opdrachtnemer mede te delen.

6 Vertrouwelijke informatie

6.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

7. Medewerking door opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

7.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden, software of andere elektronische apparaten verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de Opdrachtnemer staan en/of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan zijn of haar verplichting heeft voldaan en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

8. Wijzigingen en ‘meerwerk’

8.1 De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.

8.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

9. Honorarium en betaling

9.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren vermenigvuldigd met het geldend uurtarief bepaald worden.

9.2 Het honorarium is exclusief eventuele omzetbelasting (BTW).

9.3 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

9.4 Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

9.5 Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

9.6 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van dit artikel schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9.7 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

9.8 Alle declaraties zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaraties vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever er zorg voor dragen dat het bedrag van de declaratie binnen 14 dagen na datum van declaratie op de rekening NL 35 INGB 0006 1317 30 t.n.v. FZ Media & Events bijgeschreven. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.9 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald heeft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, en is Opdrachtgever over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de declaratie. Alle kosten, ontstaan tengevolge van gerechtelijke of
buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn forfaitair vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag inclusief rente, met een minimum van € 100,– per schriftelijke aanmaning. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Opdrachtnemer.

9.10 In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het declaratie bedrag.

9.11 De Opdrachtnemer is bevoegd al zijn werkzaamheden, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, op te schorten indien de Opdrachtgever ondanks sommatie in gebreke blijft te voldoen aan zijn betalingsverplichting.

9.12 De Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij Opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in dit artikel is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

9.13 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan de Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

10. Niet toerekenbare tekortkoming

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht/niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

10.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5 Voorzover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

10.6 Indien door maatregelen van de Opdrachtgever de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele mogelijk is, geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor de opdracht.

10.7 In ieder geval dient Opdrachtgever de kosten die zijn gemaakt voor de ten behoeve van hem ingeschakelde derde en verder door Opdrachtnemer gemaakte kosten, volledig te betalen

11. Inschakeling derden

11.1 Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan Opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met Opdrachtgever besproken wordt.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Voor elke door de Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanning verplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen
van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

12.2 Ter zake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer door Opdrachtgever geleden en te lijden schade, ongeacht (de wijze) waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins, in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het bedrag van het totaal bedongen honorarium (exclusief belastingen) voor het door de Opdrachtnemer verstrekte advies.

12.3 Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste zes maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

12.4 Los van hetgeen hiervoor is bepaald, geldt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt is tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, of, indien Opdrachtgever op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

12.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Indien Opdrachtgever hieraan geen medewerking verleent, vervalt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.

12.7 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, door Opdrachtnemer of door derden.
12.8 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium. De Opdrachtnemer staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke zijn verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.

12.9 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

12.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, of op welke wijze dan ook, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

13. Verval van recht

13.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst. Een beroep op tekortkoming dient schriftelijk en per aangetekende post te geschieden.

14. Beëindiging

14.1 Onverminderd het voorgaande is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of beslag van respectievelijk op/onder Opdrachtgever. In deze gevallen zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de verbintenissen die hier uit voort vloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de Opdrachtgever in het buitenland woonachtig of gevestigd is.

15.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer in Nederland dan wel in het arrondissement waar Opdrachtnemer in Nederland gevestigd is, ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

16. Wijziging en aanvulling Algemene Voorwaarden

16.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan door Opdrachtnemer.

FZ Media & Events
Hofzichtstraat 56 2406 XW Alphen aan den Rijn Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken
Fiona Zwart
fiona@fionazwart.nl